Warunki gwarancji

 

 1. Firma MC-FOTO gwarantuje klientom wysoką jakość usług, oraz poprawne działanie naprawianych, lub wymienianych podzespołów w serwisowanym przez naszą firmę sprzęcie fotograficznym i optycznym.


 

 1. Gwarancji udziela się na wymienione lub naprawione podzespoły serwisowanego sprzętu.


 

 1. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty wykonania usługi serwisowej.

 2. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez klientów będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia przyjęcia reklamowanego sprzętu do serwisu.


 

 1. Usterki lub wady naprawionego sprzętu wynikające z nieprawidłowego działania wymienionych, lub naprawionych elementów, ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie usuwane w możliwie jak najkrótszym terminie.


 

 1. Gwarancja będzie respektowana przez Serwis po przedstawieniu przez klienta:


 

 • czytelnej, wypełnionej karty gwarancyjnej

 • dowodu zapłaty za naprawę

 • reklamowanego sprzętu

 1. Serwis może odmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku naruszenia / zerwania plomb gwarancyjnych (jeżeli takie zastosowano)


 

 1. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak:


 

- urazy mechaniczne

- zanieczyszczenia

- zalania wodą i innymi cieczami

- wystawienie na działanie nadmiernej wilgotności, zjawiska atmosferyczne

- wystawienie na działanie niskich i wysokich temperatur przekraczających dopuszczalne temperatury pracy

sprzętu

- wyciek elektrolitu z baterii


 

 1. Gwarancja traci ważność w przypadku dokonania napraw, zmian konstrukcyjnych, oraz wszelkiego rodzaju przeróbek sprzętu przez osoby nieupoważnione przez serwis MC-FOTO.


 

9. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne (zużywające się) , takie jak:


 

- bezpieczniki

- baterie jednorazowego użytku / baterie RTC

- karty pamięci

- inne materiały eksploatacyjne


 

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać osobiście w siedzibie firmy, telefonicznie pod numerem

  502 329 526 lub pod adresem e-mail: serwis@mc-foto.pl . Klient zobowiązany jest poinformować serwis o stwierdzonych nieprawidłowościach w okresie do 2 miesięcy od ich wykrycia.


 

 1. Reklamowany sprzęt należy dostarczyć w raz z niezbędnymi dokumentami do Naszego Serwisu osobiście lub drogą wysyłkową zgodnie z zaleceniami udzielonymi przez serwis.

 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji i naprawy w ramach gwarancji Serwis MC-FOTO pokrywa koszt transportu / dostarczenia sprzętu do serwisu oraz z serwisu do klienta po wykonanej naprawie gwarancyjnej.


 

 1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji klient zobowiązany jest pokryć koszty wysyłki / dostarczenia sprzętu w obie strony (do serwisu i z serwisu), oraz koszty ekspertyzy reklamowanego sprzętu.

 2. Gwarancja na sprzedane usługi i towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Krajów Unii Europejskiej.


 

 


Reklama

FAQ - losowe pytanie

Witam czy wykonujecie państwo naprawy gwarancyjne?

Niestety nie, zajmujemy się wyłącznie serwisem pogwarancyjnym sprzętu fotograficznego.