Regulamin serwisu

 

Warunki ogólne:
 

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę

F.H.U. MC-FOTO, Czarnota Maciej z siedzibą w Częstochowie, Al. Wojska Polskiego 124, lok 15,

42-207 Częstochowa, NIP: 949-182-82-78, REGON: 240460224, wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 81255 z dnia 15.09.2006r wydany z up. Prezydenta Miasta Częstochowa, zwaną dalej F.H.U MC-FOTO lub Serwisem.


 

§2

Warunkiem dokonania naprawy sprzętu fotograficznego przez firmę F.H.U. MC-FOTO jest osobiste dostarczenie uszkodzonego sprzętu do serwisu, wysyłka paczką pocztową lub kurierską na adres korespondencyjny lub adres siedziby firmy.


 

§3

Klient wysyłający aparat do naprawy drogą kurierską lub pocztową powinien poinformować serwis o rodzaju przesyłki oraz terminie jej nadania.


 

§4

Koszty przesyłki sprzętu fotograficznego w obie strony pokrywa osoba zlecająca naprawę. 

§5

Firma MC-FOTO nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt podczas transportu do serwisu. W interesie klienta leży ubezpieczenie przesyłki oraz odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczki na czas transportu do serwisu.


 

§6

Sprzęt po dokonanej naprawie lub ekspertyzie może zostać odebrany osobiście przez klienta w siedzibie firmy MC-FOTO lub jest odsyłany paczką (przesyłka pocztowa, kurierska) na podany wcześniej adres. 

§7

Koszty wysyłki zwrotnej sprzętu fotograficznego są uzależnione od wartości wysyłanego sprzętu.

Sprzęt o dużej wartości jest wysyłany do klienta tylko za pośrednictwem pocztowych lub kurierskich przesyłek ubezpieczonych. Sprzęt może zostać wysłany firmą kurierską wybraną przez klienta.

Zapłata za wykonane usługi w przypadku napraw wysyłkowych dokonywana jest przez klienta za pośrednictwem przelewu bankowego na numer konta podany na stronie www.mc-foto.pl w zakładce kontakt, lub za pobraniem pocztowym lub kurierskim (płatność przy odbiorze / doręczeniu przesyłki do klienta).

Zapłata za wykonane usługi w przypadku odbioru osobistego sprzętu z naprawy dokonywana jest przez klienta gotówką lub przelewem bankowym (jeżeli tak wcześniej ustalono z klientem).

Wy przypadku napraw wykonywanych wysyłkowo termin dostarczenia naprawionego sprzętu do klienta jest uzależniony od wyboru doręczyciela przesyłki. Dla przesyłek wysyłanych kurierem wynosi on od 1 do 2 dni roboczych. Dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi on od 1 do 5 dni roboczych.


 

§8

Firma MC-FOTO zastrzega sobie prawo do skasowania zawartości pamięci wewnętrznej powierzonego sprzętu jeżeli zdiagnozowanie, naprawa lub sprawdzenie sprzętu po naprawie tego wymaga. 

§9

Usługi czyszczenia matryc, matówek, luster i elementów optycznych wizjerów i obiektywów nie są uznawane jako naprawa i nie są objęte gwarancją. 

§10

Firma F.H.U. MC-FOTO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i dochody utracone przez klientów związane z nieprawidłowym działaniem sprzętu fotograficznego naprawianego w

naszym serwisie.

§11

Przy odbiorze sprzętu z serwisu po wykonanej naprawie lub ekspertyzie klient jest zobowiązany do przetestowania sprzętu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym i wizualnym. Odbiór sprzętu klient kwituje czytelnym podpisem.

§12

Sprzęt wydawany jest klientowi tylko i wyłącznie na podstawie pokwitowania otrzymanego w momencie oddawania sprzętu do serwisu. W przypadku zaginięcia pokwitowania powierzony sprzęt może zostać wydany na podstawie dokumentu tożsamości który zawiera dane identyczne z podawanymi przez klienta w momencie dostarczenia sprzętu do naprawy lub na podstawie dowodu zakupu sprzętu.

§13

W przypadku rezygnacji z usług serwisu klient zobowiązany jest poinformować serwis minimum 2 dni robocze przed planowanym odbiorem sprzętu (serwis musi mieć czas na złożenie diagnozowanego sprzętu i przygotowanie go do odbioru lub wysyłki). 

§14

W przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie jej trwania (po wcześniejszym wyrażeniu zgodny na jej wykonanie) klient zobowiązany jest pokryć koszt części zamówionych przez serwis, koszt ekspertyzy oraz koszty za czynności wykonane przy powierzonym sprzęcie w czasie od zgody do rezygnacji z naprawy. 

§15

Klient rezygnujący z naprawy zobowiązany jest do pokrycia kosztów ekspertyzy (ekspertyza pisemna na życzenie klienta) i kosztów ewentualnej wysyłki zwrotnej sprzętu (przy naprawach wysyłkowych). 

§16

Koszt ekspertyzy sprzętu jest uzależniony od jego typu i rodzaju usterki, określany jest według cennika firmy F.H.U. MC-FOTO lub w uzasadnionych przypadkach indywidualnie przed przystąpieniem do czynności serwisowych.

W przypadku kiedy sprzęt jest objęty promocją (informacje o aktualnych promocjach są dostępne na stronie www.mc-foto.pl) i podlega bezpłatnej wycenie kosztów naprawy (bez pisemnej ekspertyzy), klient pokrywa jedynie koszt wysyłki i opakowania sprzętu. 

§17

Serwis nie przyjmuje do naprawy sprzętu w częściach (zdemontowanego przez klientów, inne serwisy lub osoby trzecie).

W szczególnych przypadkach serwis może podjąć się naprawy takiego sprzętu uprzednio uzgadniając z klientem szczegółowe warunki oraz koszty ekspertyzy i naprawy. 

§18

Firma F.H.U. MC-FOTO informuje klienta o wykonanej ekspertyzie lub o ukończeniu czynności serwisowych (naprawy lub ekspertyzy) telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient informowany jest jeden raz. 

§19

W przypadku braku decyzji (naprawa lub rezygnacja) w czasie 14 dni od momentu poinformowania klienta o wynikach ekspertyzy (wyceny kosztów naprawy) , serwis uznaje że klient zrezygnował z naprawy. 

§20

Czas na odebranie sprzętu po wykonanej naprawie lub ekspertyzie to 30 dni od momentu poinformowania klienta przez serwis o ukończeniu czynności serwisowych.

W przypadku braku odbioru sprzętu przez klienta w wyznaczonym czasie, firma F.H.U. MC-FOTO zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów magazynowania sprzętu w wysokości 1zł netto (1,23zł brutto) za każdą dobę począwszy od 31 dnia po wykonaniu usługi serwisowej. 

§21

Koszty czyszczenia sprzętu zalanego wodą, lub innymi cieczami są ustalane indywidualnie dla każdego egzemplarza. Serwis przystępuje do czyszczenia i ewentualnych prób uruchomienia takiego sprzętu po wcześniejszym opłaceniu przez klienta kosztów czyszczenia (płatność z góry). 

§22

W przypadku kiedy szacowany koszt naprawy sprzętu przewyższa lub dorównuje jego wartości, serwis może zażądać płatności z góry, lub wpłacenia zadatku w odpowiedniej wysokości. 

§23

Klienci regulujący płatności wobec firmy MC-FOTO za pomocą przelewu z banków zagranicznych zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztów przelewu zagranicznego i operacji międzybankowych. Ostateczna kwota przelewu zaksięgowana na koncie firmy MC-FOTO powinna być zgodna z ustalonym kosztem naprawy i wysyłki sprzętu. 

§24

Klient który nie odbierze przesyłki pocztowej lub kurierskiej z naprawionym lub zdiagnozowanym sprzętem w terminie wyznaczonym przez doręczyciela (przesyłka zostanie zwrócona do firmy F.H.U. MC-FOTO), zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki oraz do ponownego pokrycia kosztów przesyłki z serwisu do klienta. 

§25

Odbiór osobisty sprzętu przysyłanego do serwisu MC-FOTO za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich jest możliwy jedynie po przedstawieniu dokumentu tożsamości zawierającego dane personalne i adresowe zgodne z danymi dołączonymi do wcześniejszej przesyłki ze sprzętem. 

§26

W przypadku reklamacji lub napraw gwarancyjnych klient jest zobowiązany dostarczyć sprzęt wraz z czytelną kartą gwarancyjną i paragonem lub fakturą za usługę . 

§27

Klient przysyłający sprzęt do serwisu pocztą lub przesyłką kurierską powinien we wnętrzu przesyłki zamieścić opis usterki, dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz adres zwrotny do odesłania sprzętu. Sprzęt nieopisany lub z nieczytelnym listem przewozowym (którego właściciel nie kontaktował się wcześniej z serwisem) będzie oczekiwać na kontakt właściciela z serwisem. W przypadku braku kontaktu klienta z serwisem w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia sprzętu serwis zaczyna naliczać koszty magazynowania sprzętu w wysokości 1zł netto (1,23zł brutto) za każdą rozpoczętą dobę.    

§28

W przypadku kiedy paczka pocztowa lub przesyłka kurierska ze sprzętem nie zostanie odebrana przez klienta dwukrotnie w wyznaczonym terminie (nastąpi zwrot przesyłki do serwisu), jedyną możliwością odbioru takiego sprzętu jest odbiór osobisty w siedzibie firmy F.H.U. MC-FOTO. Klient w takim przypadku ma obowiązek pokrycia kosztów wysyłki i zwrotów przesyłki. 

§29

Po wykonaniu ekspertyzy lub wyceny kosztów naprawy, stan wizualny i działanie niektórych elementów oraz podzespołów sprzętu może odbiegać od stanu sprzed wykonania ekspertyzy lub wyceny kosztów naprawy.

Dotyczy to w szczególności sprzętu z trwałymi uszkodzeniami mechanicznymi (z przemieszczonymi lub urwanymi elementami których nie da się poskładać w identyczny sposób ze względu na uszkodzenia ), zalanego cieczami i zanieczyszczonego piaskiem (w celu dokładnego zdiagnozowania może istnieć konieczność częściowego wyczyszczenia niektórych elementów, co może spowodować zmiany w dotychczasowym działaniu sprzętu) .

 

§30

Czas naprawy jest określany po wykonaniu ekspertyzy sprzętu. Klient jest informowany o przewidywanym czasie naprawy. Zwykle czas naprawy nie przekracza 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach czas naprawy może wydłużyć się o czas oczekiwania na części zamienne koniecznej do wykonania danej naprawy. . 

§31

Osoba przyjmująca sprzęt do naprawy nie ma obowiązku precyzyjnego określenia stanu technicznego, usterek sprzętu i kosztów naprawy. Szczegółowa ocena usterek i stanu technicznego sprzętu dokonywana jest przez serwisanta, w odpowiednich warunkach serwisowych, w momencie wykonania ekspertyzy. 

§32

Ostateczną decyzję na temat opłacalności naprawy powierzonego sprzętu podejmuje osoba zlecająca naprawę. Koszty naprawy oszacowane przez serwis nie zależą od wartości rynkowej powierzonego sprzętu.

§33

Dostarczenie sprzętu fotograficznego i korzystanie z usług serwisu F.H.U. MC-FOTO oznacza zapoznanie się i akceptację powyższego regulaminu. 

§34

Powyższy regulamin stanowi własność firmy F.H.U. MC-FOTO z siedzibą w Częstochowie, Al. Wojska Polskiego 124 lok.15, NIP: 949-182-82-78.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, lub użytkowanie przez inne firmy i podmioty gospodarcze jest naruszeniem praw autorskich.

 

§35

 

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2014r.  O wszelkich ewentualnych  zmianach regulaminu klienci będą informowani na stronie głównej serwisu w zakładce "Aktualności"

Reklama

FAQ - losowe pytanie

Witam czy wykonujecie państwo naprawy gwarancyjne?

Niestety nie, zajmujemy się wyłącznie serwisem pogwarancyjnym sprzętu fotograficznego.